ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 2024-25

Kategorie: Pro rodiče Zveřejněno: pátek 1. březen 2024 15:37 Napsal Super User

Výsledky - přijímáme všechny zapsané děti v počtu 25.

reg. čísla:

4074351104   2302448645
4482443264   9392634048
9140673536   2072201728
2883256323   7145378816
3582548416   3701888355
5652141568   9577769984
8723064328   4110295043
7600215552   8061060096
4033137664   3227043847
9705321216   8507672064
6624127744   7856219648
5254871047   6812524032
  3623718489

Po zpětvzetí žádostí dětí, které se dostaly na jinou školu můžeme přijmout všechny zbývající uchazeče.

Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout v kanceláři školy proti podpisu.

 

 Zápis proběhne  ve čtvrtek 18. dubna 2024 od 13:00 do 17:00.

 

 Zapisovány budou děti narozené 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 a děti po odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2023/24.

 

 Přihlášky a rezervace termínu na:   https://zapisyzs.liberec.cz/

 

 

Zákonný zástupce zaregistruje své dítě na zápisovém portálu libereckých škol.

Vždy registruje nejprve na svoji spádovou školu  (má ze zákona povinnost rezervovat pro žáka místo) a následně může být podána žádost i na další

školu dle vlastního uvážení.

Vytištěnou žádost odevzdá zákonný zástupce v den Zápisu (prezenčně) ve škole nebo ji společně vytiskneme. Uchovejte si identifikátor = číslo na žádosti.

Zápis proběhne prezenčně za přítomnosti dětí v prostorách hlavní budovy školy

ve čtvrtek 18. dubna 2024.

 

Přijímání k povinné školní docházce

 

Pro školní rok 2024/25 budeme otevírat jednu první třídu.

Ze zákona rozhoduje o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky ředitel školy. 

Přednostně je ředitel školy povinnen přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (§ 36 odst. 7 školského zákona), dle aktualizace v zápisovém portálu.Trvalý pobyt dítěte se může lišit od trvalého pobytu zákonného zástupce. Pro přijetí je rozhodující místo trvalého pobytu dítěte.

V případě, že počet uchazečů ze spádového obvodu školy převýší výše uvedený počet, bude škola preferovat uchazeče v tomto pořadí:

1) Uchazeči ze spádového obvodu po odkladu školní docházky.
2) Uchazeči ze spádového obvodu, kteří mají na škole sourozence.
3) Ostatní uchazeči ze spádového obvodu.

Následně je možné přijmou uchazeče mino spádovou oblast a následujícím pořadí:

4) Uchazeč, jehož sourozenec je již žákem naší školy.
5) Ostatní uchazeči s místem trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ.

Na přijímací řízení se vztahuje správní řád. Ředitel školy má k dispozici zákonnou lhůtu do 30 dnů vydat zákonným zástupcům dítěte rozhodnutí nebo správní řízení pozastavit. Rozhodnutí o přijetí dítěte do 1. ročníku si zákonní zástupci vyzvednou osobně v kanceláři školy. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 1. ročníku si mohou vyzvednout v kanceláři školy, pokud tak neučiní, bude jim zasláno poštou. Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webu školy a ve vývěsce pod číslem, které obdrží zákonní zástupci u zápisu.

 

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Budete-li žádat odklad, doručte do školy společně s žádostí  (18. 4. 2024), písemné posouzení dětského lékaře a příslušného školského poradenského zařízení (nutná jsou obě doporučení).