O naší škole

Kategorie: O škole Zveřejněno: čtvrtek 21. prosinec 2017 9:38 Napsal Zuzana Benešová
                                   

Fakultní škola TUL Liberec.

Školní vzdělávací program: „Škola bez rozdílů“ (podporuje vzdělávání žáků  běžných tříd a zároveň žáků        
se specifickými poruchami učení – SPU- dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dyspraxie nebo jejich kombinace)

Ve školní praxi využíváme nejen pro nápravu SPU podpůrnou metodu ILF NEUROFEEDBACK - metoda Othmerových - revolučním přístrojem Neuroamp se softwarem Cygnet.

http://ilfneurofeedback.cz/o_metode/

     Počet tříd:
     běžné třídy: 1. - 9. ročník
     speciální třídy: 2. - 9. ročník

Kapacita počtu žáků: 400

Pedagogický sbor: 32 pedagogů, 5 vychovatelek, 12 asistentek pedagoga, školního speciálního pedagoga. Třídní  učitelé ve speciálních třídách jsou zároveň kvalifikovanými speciálními pedagogy (vysokoškolské studium speciální pedagogiky) 

Školní poradenské pracoviště: školní speciální pedagog, výchovný poradce pro oblast výchovy, výchovný poradce pro volbu povolání-kariérový poradce, koordinátor inkluze, 2 metodikové prevence

Na škole působí školní parlament.

Hlavním zaměřením školy je poskytování kvalitního základního vzdělávání vhodnými aktivizačními metodami výuky, kladení důrazu na spolupráci rodiny a školy, na zájmovou činnost a využívání rodinné atmosféry, kterou se škola snaží žákům i rodičům poskytovat. 
Nabídkou zajímavých volitelných předmětů a mimoškolních aktivit se snažíme reagovat na podněty žáků i rodičů, zapojením v projektech zejména z oblasti rozvoje čtenářské, matematické, technické, jazykové, environmentální, finanční gramotnosti a směřováním k adekvátní volbě povolání reagujeme na požadavky moderní společnosti.

Usilujeme o osobnostní rozvoj každého žáka.

Snažíme se připravit žáky na budoucí život - v oblasti sociální, vztahové i profesní.

Strategie školy 2023-24

Škola získala certifikaci značky"Rodiče vítáni"  (rodicevitani.cz.) a zároveň je zapojena v síti škol "Škola pro demokracii", působí jako centrum podpory pedagogů Libereckého kraje v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti - v souladu s kritérii těchto vzdělávacích systémů se snažíme o naplňování vzdělávacího a výchovného obsahu tak, abychom zároveň žákům umožnili:

 • kvalitní vzdělání na základě rovnováhy emocionální, rozumové i vztahové

 • rozvíjení všestranných dovedností  žáků  nabídkou volitelných předmětů a zájmových činností

 • hledání nových způsobů komunikace s rodiči za účelem sladění výchovného působení rodiny a školy

 • poskytování vhodného učebního stylu a adekvátních výukových metod žákům s SPU

 • prolínání života školy s životem mimo školu


Nabízíme:

 • Moderně koncipovanou výuku s důrazem na rozvoj rozumové, emocionální i osobnostní stránky žáků.  Množství zájmových aktivit reagující na poptávku dětí i rodičů.

 • Realizaci preventivních programů zaměřených na minimalizaci šikany, problematiku užívání návykových látek a dalších negativních společenských jevů ve spolupráci s veřejnými organizacemi a s Policií ČR. Propracovaný systém třídnických hodin a preventivních aktivit s pozitivním vlivem na klima tříd.

 • Školní i mimoškolní aktivity v rámci sezónních projektových dnů i dlouhodobých projektů.

 • Participaci žákovského parlamentu na plánování doplňkových školních aktivit.

 • Aktivní školní družinu s nabídkou vlastních neformálních činností.

 • Výcvikové sportovní kurzy (plavecký, lyžařský, turisticko-branný, vodácký, cyklistický).

 • Rozšíření výuky o spolupráci s dalšími kulturními, společenskými, sportovními a vzdělávacími organizacemi, spolupráci s TUL v rámci společných projektů (status fakultní školy).

 • Letní i zimní školy v přírodě a prázdninový týden pro žáky 1. stupně.

 • Harmonizační dny pro žáky prvního stupně speciálních tříd a žáky šestých ročníků, pravidelné vícedenní pobyty s turisticko - ekologickým zaměřením (chata Hubertka v Jizerských horách, areál Pecka).

 • Systematickou logopedickou péči pod vedením odborně proškolených pracovnic.

 • Odborně a osobnostně vzdělaný pedagogický sbor.

 • Kvalitní a zdravě koncipované  školní stravování s certifikací "Zdravá školní jídelna".