Školní poradenské pracoviště - obecně

Kategorie: Pro rodiče Zveřejněno: neděle 20. prosinec 2015 11:59 Napsal Mgr. Zuzana Benešová

Školní poradenské pracoviště

Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště je zřízeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat klientů. Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitel školy, případně jím pověřený zástupce ředitele. Vedení školy se podílí společně s ostatními pracovníky na zabezpečování prevence patologických jevů, speciálně pedagogického poradenství, kariérového poradenství, výchovného poradenství. Klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče.

Zde budou služby zabezpečovat:

- školní speciální pedagog

- výchovný poradce

- školní metodik prevence

- asistent speciálního pedagoga

- kariérový poradce

Školní speciální pedagog:

*koordinuje speciálně-pedagogické poradenství ve škole

*připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí se zdravotním postižením ve spolupráci s

dalšími odborníky, dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální

integrace

*provádí speciálně-pedagogické diagnostické činnosti

*metodicky pomáhá při vytváření a koordinuje vznik individuálních vzdělávacích programů

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

*realizuje speciálně pedagogické vzdělávací činnosti a poskytuje reedukační péči žákům se

speciálními vzdělávacími potřebami

*navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v

oblasti speciální pedagogiky

*metodicky vede asistenta speciálního pedagoga

*poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z

oblasti speciální pedagogiky

*koordinuje spolupráci se speciálně pedagogickým centrem a dalšími specializovanými

pracovišti

*poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům

*dodržuje etický kodex poradenského pracovníka

Výchovný poradce :

* spolupracuje se školním speciálním pedagogem, se školním metodikem prevence, se

školním metodikem kariérového poradenství

* spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou , SPC a SVP

* provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo

psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči

* předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků

* průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky

* koordinuje spolupráci třídních učitelů se školním speciálním pedagogem

* metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů

* podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření

* o své činnosti si vede písemné záznamy

* spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte

* je ochráncem práv dítěte v prostředí škol

Školní metodik prevence:

* spolupracuje se školním speciálním pedagogem

* spolupracuje s výchovným poradcem a třídními učiteli

* pomáhá vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek a negativních

jevů ve škole

* sleduje aktuální situaci na škole a inovuje strategie přístupu k prevenci

* poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při

realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit

* koordinuje poskytování vzdělávacích akcí pro pedagogy na škole

* spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a

zneužívání návykových látek

* zajišťuje informovanost žáků a jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které

poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v

jejich sociálním vývoji

* spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které

poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních

* ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům

* podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volno časových aktivit

* pomáhá při vytváření nabídky volno časových aktivit školy

Asistent speciálního pedagoga:

* vykonává depistážní činnost v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb

* reedukační a stimulační činnost ve spolupráci se speciálním pedagogem

* podílí se na integraci dětí se zdravotním postižením

Předpokladem pro výkon této činnosti je vysokoškolské, střední nebo vyšší pedagogické

vzdělání a absolvování speciální přípravy pro tyto činnosti. Asistent speciálního pedagoga

vykonávat svou činnost ve škole v rámci své přímé vyučovací povinnosti.