Stanovy

Kategorie: Školní parlament Zveřejněno: čtvrtek 17. červenec 2014 0:54 Napsal Super User

 

Řád žákovského parlamentu

Žákovský parlament je orgánem žáků, který umožňuje spolupodílet se na řešení problémů školy, a to nejen formou návrhů, ale i realizací některých akcí. Žákovský parlament umožňuje žákům diskutovat s vedením školy i pedagogickým sborem v atmosféře důvěry, vzájemného uznání a spolupráce. Umožňuje vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty ke zlepšení práce školy, prostředí, zviditelnění školy na veřejnosti apod. Dále umožňuje žákům spolupodílet se na řešení problémů školy vzniklých v rámci vyučování i mimo něj, uspokojovat jejich potřeby i zájmy.

Obecná ustanovení

 1. Volby do parlamentu proběhnou vždy na začátku školního roku (v září). V každé třídě od 4. do 9. ročníku budou zvoleni dva členové parlamentu.
 2. Členové parlamentu zvolí na první schůzce svého předsedu a jeho zástupce.
 3. Parlament se bude scházet každý lichý pátek v předem dohodnutý čas. Mimořádnou schůzku parlamentu může svolat kterýkoli člen prostřednictvím předsedy (předsedkyně).
 4. Z každého jednání parlamentu bude pořízen zápis.

Cíle žákovského parlamentu

 1. Úkolem žákovského parlamentu je naplnit v praxi práva žáků a naučit je těchto práv nejen využívat, ale také přebírat odpovědnost za všechny aktivity vyplývající z práv žákovské samosprávy. Vychovávat žáky k odpovědnému životu v demokratické společnosti a vytvářet pocit sounáležitosti ke škole a spoluzodpovědnost za její postavení.
 2. Cílem je být prostředníkem mezi žáky a učiteli a vytvořit zpětnou vazbu pro všechny žáky, učitele a vedení školy.
 3. Dále předcházet negativním jevům mezi žáky a dohlížet na dodržování školního řádu.

Pravidla žákovského parlamentu

1.     Na zasedání vždy chodíme včas.

2.    Vždy mluví jeden – nasloucháme si, respektujeme názory druhých a spolupracujeme.

3.    Chováme se slušně a podle školního řádu.

4.    Na setkání parlamentu se připravujeme - vždy přicházíme s nějakým nápadem J.

5.    Pokud někdo opakovaně poruší pravidla, parlament rozhodne o jeho vyloučení.

Povinnosti člena žákovského parlamentu

 1. Účastnit se všech jednání parlamentu a chodit včas.
 2. Zastupovat třídu při řešení problémů.
 3. Přenášet závěry z jednání parlamentu do třídy a konzultovat je se spolužáky.
 4. Náměty z řad spolužáků přenášet na jednání parlamentu.

Práva člena žákovského parlamentu

 1. Vyslovit svůj názor.
 2. Dotazovat se učitelů i vedení školy na nejasnosti spojené s výukou i provozem školy.
 3. Radit se s třídou.
 4. Být seznámen s řešením každé vznesené připomínky.

Závěrečná ustanovení

 1. Každý třídní učitel zabezpečí vyvěšení řádu ŽP ve své třídě. Vedení školy zajistí jeho vyvěšení na informační nástěnce a na internetových stránkách školy.
 2. Třídní učitelé se budou snažit o partnerský přístup k žákům, o komunikaci na základě důvěry a vzájemného respektu. Žáky zvolené do ŽP budou podporovat, povzbuzovat a vést při jejich aktivitách pro školu.
 3. Třídní učitelé vytvoří prostor pro parlamentní záležitosti v rámci třídnických hodin.

Tento řád je závazný pro všechny žáky a všechny pedagogické pracovníky.