ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ - náplň práce

Kategorie: Poradenská pracoviště Zveřejněno: středa 28. únor 2018 17:30 Napsal Mgr. Zuzana Benešová

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na základní, střední nebo vyšší odborné škole spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Ty jsou obvykle zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, případně školním psychologem, školním speciálním pedagogem, školním logopedem a jejich týmem složeným z vybraných pedagogů školy.


Pedagogický pracovník školy nebo školského zařízení má povinnost doporučit zákonnému zástupci návštěvu poradenského zařízení. Pokud zákonný zástupce tuto výzvu nerespektuje, má povinnost oznámit tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Pedagogický pracovník dále spolupracuje s poradenským zařízením, se zřizovateli, lékaři a s orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Poradenské pracoviště ve škole nebo školním zařízení obdrží od školního poradenského zařízení vypracované doporučení, které může do 30 dnů vrátit
k revizi.

 

STANDARDNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY ŠKOLY Ředitel základní, střední nebo vyšší odborné školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole v souladu s vyhláškou č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky. Škola se tak stává školním poradenským pracovištěm (ŠPP). Školní poradenské pracoviště a jeho personálního zajištění: Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole, které jsou obvykle zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, případně školním psychologem, školním speciálním pedagogem, školním logopedem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy, zejména třídních učitelů aj. Se školním poradenským pracovištěm spolupracují zejména třídní učitelé a další pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy – například asistenti pedagoga, tlumočníci českého znakového jazyka, speciální pedagogové školy aj.

http://www.inkluzevpraxi.cz/kategorie-reditel/1149-povinnosti-skolniho-poradenskeho-pracoviste