ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ: Školní speciální pedagog

Kategorie: Poradenská pracoviště Zveřejněno: čtvrtek 17. červenec 2014 0:41 Napsal Super User

Školní speciální pedagog

Kontakt:

 • Mgr. Radomíra Marbachová
 • Tel: 485 108 417
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

KONZULTAČNÍ HODINY:

pro učitele: úterý: 13:00 - 14:00

pro rodiče: úterý: 14:00 - 15:00

pro žáky: středa: 13:00 - 14:00

- vždy po předchozím objednání nebo dle dohody

 

 

Pracovní náplň školního speciálního pedagoga

Náplň práce školního speciálního pedagoga vychází ze specifika základní školy. Jednou ze základních podmínek je schopnost reagovat na reálné potřeby školy.

Zachycuje žáky, u nichž byla diagnostikována SPU, dále žáky, u nichž se vyskytuje riziko rozvoje SPU a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Pomáhá žákům, rodičům i učitelům tyto projevy kompenzovat.

O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Při své činnosti se soustředí především na následující oblasti:

Předcházení vzniku (prevence), depistážní činnost

 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jejich vřazení do speciálně pedagogické péče (zdravotně postižené, SPU, zdravotně znevýhodněné, sociálně znevýhodněné, mimořádně nadané)

 • účastní se zápisu budoucích prvňáčků

 • zachycuje rizikové skupiny žáků s podezřením na výše uvedené problémy

 • individuální práce se žáky s osobními problémy

 • spolupracuje s třídním učitelem, výchovným poradcem, ředitelstvím školy, metodikem prevence a s ostatními pedagogy zapojenými do procesu vzdělávání

 • připravuje, vyhodnocuje a zpracovává výsledky depistáží žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Diagnostické a intervenční činnosti

 • provádí speciálně pedagogické diagnostické činnosti v rámci školy

 • posuzuje intenzitu problémů a doporučuje odborné vyšetření

 • intervenční činnost

 • individuální práce se žákem v rámci vyučování

 • individuální a skupinová práce se žáky mimo výuku (reedukační činnosti)

 • konzultuje s pedagogy přípravu a vytvoření Plánu pedagogické podpory a vytvoření Individuálně vzdělávacího plánu na doporučení PPP a SPC

 • průběžně s pedagogy, zákonnými zástupci žáka a s žáky vyhodnocuje navržená podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek

 • průběžně komunikuje se zákonnými zástupci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

 • připravuje diagnostické činnosti, shromažďuje a analyzuje údaje o žákovi, vyhodnocuje a interpretuje výsledky vyšetření, záznamy o žácích

 • zajišťuje individuální i skupinové speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační

 • připravuje a vyhodnocuje výsledky individuální a skupinové práce se žáky

 • participuje na tvorbě Plánu pedagogické podpory, Individuálního vzdělávacího plánu pro žáka, konzultuje postup s odborníky poradenských zařízení (PPP, SPC)

 • průběžně vyhodnocuje účinnost podpůrných opatření, připravuje návrh na případné úpravy

Metodické a koordinační činnosti

 • realizuje doporučení a opatření ze zpráv odborného vyšetření z PPP, SPC

 • poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc v otázkách speciálně vzdělávacích potřeb

 • koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole

 • účastní se náslechů v hodinách u žáků se zdravotním postižením

 • účastní se pracovních porad školy

 • konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť, koordinuje další odbornou péči o žáka – PPP, SPC, OSPOD, atd.

 • koordinuje činnost Školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, školní metodik prevence, kariérový poradce)

 • spolupráce s vedením školy