ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ: Šk. metodik prevence rizik. chování

Kategorie: Poradenská pracoviště Zveřejněno: čtvrtek 17. červenec 2014 0:41 Napsal Super User

Metodik prevence rizikového chování

 Mgr. Radka Komárková     

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   

 

 Prevence sociálně patologických jevů

 školní rok: 2022/23

 

KRIZOVÝ PLÁN  V TABULCE – RYCHLÁ POMOC PŘI ŘEŠENÍ OBTÍŽNÝCH SITUACÍ

 

 

Situace

Skutková podstata věci

Postupy řešení

Realizační tým šetření

1.

U žáka byly nalezeny dovolené drogy

-      alkohol a cigarety pod povolenou věkovou hranici

-      směrnice k užívání povolených medikamentů               u mládeže

-      uvedeno ve školním řádu (nesmí být fyzicky vnášeny na půdu školy)

-      informovat rodiče (v každých případech)

-      veškerá kontrola probíhá se souhlasem rodičů

-      mít svědky (v každých případech)

-      nutný zápis

-      ředitel/ka školy

-      zástupce ředitele/ky

-      metodik prevence

-      výchovný poradce

-      třídní učitel

-      možnost informovat další pracovníky nebo příslušné instituce

-      tým je stanoven pro všechny případy krizového plánu

2.

U žáka bylo zjištěno nedovolené vlastnictví zakázané drogy

-      dle novely zákona č.112/1998 Sb, kterým se doplňuje zákon č.140/1961 a č.200/1996 je zakázáno vlastnit větší množství drogy

-      učiteli není dovoleno bez svolení žáka provádět šetření

-      pouze policie je oprávněna u osob podezřelých ze zneužívání drog provádět toto šetření

-      je stanovena ohlašovací povinnost

-      jedná se o trestný čin

-       zabezpečit drogu /školní sejf apod./, nebrat ji do rukou kvůli případným otiskům

-       informovat rodiče

-       komunikovat se žákem (seznámit ho s opatřeními)

-       zápis

-       stanovit pravidla, která jsou vymezena učitel x žák

3.

Na půdě školy je nalezen žák pod vlivem drog nebo alkoholu, nebo trpí abstinenčními příznaky.

-      učiteli není dovoleno bez svolení žáka provádět šetření

-      pouze policie je oprávněna u osob podezřelých ze zneužívání drog provádět toto šetření

-       zvážit stav – kritický /155 – pamatovat si, s kým mluvím/

-      v doprovodu k lékaři (popřípadě volat zdravotníka)

-       informovat rodiče

-       zápis

-       řešení se žákem – nabídnutí pomoci

 

4.

Žák je přistižen při prodeji drog

-      prodej drog je nezákonný

-      ohrožení mravní výchovy dítěte

-      informovat rodiče

-      volat policii

-      postupovat obdobně jako v předešlých bodech

-      zvážit, zda informovat žáky (zabránit rozšiřování dalšího dealerství)

-      rozhodnutí realizačního týmu

5.

Na půdě školy byly nalezeny drogy, nebo vybavení k jejich užívání.

-       problém s bezpečnou likvidací používaného injekčního vybavení

-      vzhledem k nebezpečí ohrožení zdraví – volat odbornou pomoc

K-centrum

(tel: 567 310 987)

 

6.

Žák se svěří s tím, že užívá drogy.

-      právní úvahy týkající se zachování mlčenlivosti

-       rodiče by měli být informováni – přesvědčit ho

-      zvážit rodinnou situaci

-      nabídnout odbornou pomoc (psycholog, odborníci z K-centra apod.)

-      vše řešit osobním setkáním za přítomnosti rodičů, dítěte, zástupců realizačního týmu či sociálního odboru

7.

Škola zjistí, že v místě kde sídlí, lze sehnat drogy.

-      škola nenese právní odpovědnost mimo své území, má však nicméně v komunitě svou roli a morální odpovědnost

-      stanovena ohlašovací povinnost

-      kontaktovat policii

 

8.

Rodič (e) žáka vykazuje (í) problémy se zakázanými drogami nebo alkoholem.

-      na učitelích lze vyžadovat, aby podle závažnosti a možného ohrožení dítěte poskytli přiměřené informace příslušným pracovníkům nebo organizacím v oblasti sociální péče

-      při nespolupráci s rodiči – právní ochrana dětí

-      zápis

 

9.

Rodič hledá ve škole radu, jak řešit problémy s drogami u svého dítěte.

-      respektovat specifika každého jednotlivého případu

-      nabídka pomoci – podání informací a kontaktů na renomované instituce

 

10.

Pracovník školy trpí problémy se zakázanou drogou nebo alkoholem.

 

 

 

 

 

-      zákoník práce

-      pracovní řád

-      vnitřní směrnice školy

   

11.

Šikana

Více viz “Proti šikaně”

Skrytý svět šikanování ve školách, Michal Kolář, Portál, Praha 1997

Bolest šikanování, Michal Kolář, Portál, Praha 2001

-      ostatní preventivní programy dle nabídky

-       vhodné podněty

-      využít práce s kolektivem - I.st. – Čj sloh, Vv, Pč, II. st. – Vdo, Vv, Čj sloh, třídnické hodiny

-      řešení individuální

-      spolupráce s rodinou- hledání řešení

-      zodpovídá realizační tým krizového plánu

12.

Krádež

-      stanovena ohlašovací povinnost

-      vymezený postup (viz. řád školy)

 

13.

Sexuální obtěžování

 

-      věková hranice 15 let – pohlavní styk pod 15 let – trestní odpovědnost mladistvých

-      stanovena ohlašovací povinnost

   

 

 

6.ročník

 • nefunkční rodina- hledání ideálního partnera
 • osobní nebezpečí

 • šikana- projevy, hledání pomoc

 • chování v krizových situacích

 • dětská centra, Linka důvěry

 • pozitivní životní cíle a hodnoty

 • prevence zneužívání návykových látek

 • kouření

 • alkoholismus

7.ročník

 • náboženství v kontextu dnešní doby- nová náboženská hnutí (mormoni…)
 • osobní nebezpečí
 • skupina vrstevníků a násilí
 • šikana, kyberšikana
 • nebezpečné situace
 • násilí a společnost, rasismus, xenofobie
 • prevence zneužívání návykových látek
 • drogy – nejčastěji užívané drogy, jejich účinky, legislativa, doping, záludnost drog
 • sexuální výchova
 • lidský život
 • rozmnožování
 • využívání výukových programů na PC, DVD

8.ročník

 • řešení konfliktů- mezilidská komunikace (agresivita, asertivita)
 • osobní nebezpečí
 • šikana, kyberšikana
 • nebezpečí kolem nás
 • rasismus, xenofobie
 • prevence zneužívání návykových látek
 • drogy kolem nás
 • závislost (statistiky)
 • hledání pomoci
 • občanská sdružení (K-centra)
 • využívání výukových programů na PC, DVD
 • sexuální výchova
 • hledání ideálu- nevhodní partneři
 • antikoncepce, sexuálně přenosné choroby
 • využívání výukových programů na PC, DVD

9.ročník

 • osobní nebezpečí
 • násilí v lidské společnosti
 • vandalismus
 • osobní nebezpečí a životní prostředí
 • prevence zneužívání návykových látek
 • společenské nebezpečí drog
 • důvody vzniku závislosti
 • drogy a sport
 • jednání s lidmi pod vlivem alkoholu a drog
 • centra odborné pomoci v našem městě
 • využívání výukových programů na PC, DVD, dokument
 • sexuální výchova
 • partnerské vztahy
 • plánované rodičovství
 • kuplířství, prostituce, pornografie
 • těhotenství, porod, péče o dítě
 • využívání výukových programů na PC, DVD, dokument 
 • Metodické a koordinační činnosti
 • Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.
 • Informační činnosti
 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).
 • Poradenské činnosti
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.
 • Ostatní činnosti
 1. Vedení třídnických hodin na 2. stupni, přehled o vztazích ve třídách.
 2. Konzultační činnost pro žáky, rodiče, pedagogy.
 3. Pravidelná spolupráce s ostatními členy školního poradenského pracoviště.
 4. Sledování atmosféry školy v průběhu dne, podíl na vytváření bezpečného klimatu školy.
 5. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti metodika rizikového chování, navržená a realizovaná opatření.
  1. Aktualizovaný seznam žáků školy dle školní matriky.
  2. Databáze žáků:
   • s výchovnými problémy na úrovni školy,
   • v péči policie, kurátora, SVP, psychiatrické léčebny,
   • se záškoláctvím,
   • potencionální oběti šikany.
  3. Plán činnosti včetně doprovodných akcí.
  4. Deník – slouží jako přehled vykonané činnosti a zároveň jako dokument v případě možného šetření ze strany školských institucí a rodičů; zápis by měl být chronologický, zřetelný a stručný.
  5. Vedení nástěnky.
  6. Databáze kontaktů na odborníky.

 

 

 

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

 

Lidé se většinou stanou tím, k čemu je povzbuzujeme- ne, k čemu je nutíme šikanou.

                                                                                                        Scudder N. Parker

 

Základní metodické pokyny jsou  v souladu s Metodickým pokynem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních, č.j. MŠMT – 21149/2016  

Program proti šikanování ve škole slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a pomoc a spolupráci poskytujícího prostředí ve škole. Zaměřuje se především na prevenci šikany a nabízí postupy řešení šikanování. Je určen všem pedagogickým pracovníkům školy, dále pak nepedagogickým pracovníkům, rodičům a žákům školy. Program je nedílnou součástí Minimálního preventivního programu školy a vychází i z Primární prevence sociálně patologických jevů.

 

Cíl programu

 

Dlouhodobým cílem programu proti šikanování je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí, vytvářet dobré vztahy uvnitř třídních kolektivů a tím předcházet vzniku či šíření šikanujícího chování.

Střednědobým cílem programu je další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky vytváření dobrých vztahů, v práci s dynamikou skupiny, v podpoře a upevňování zdravých třídních norem a aplikace nových dovedností v každodenní práci. Celá tato oblast je klíčová pro prevenci šikanování ve třídních kolektivech.

Krátkodobým cílem je seznámení pedagogů, žáků a rodičů s krizovým plánem při šikaně a s dalšími skutečnostmi, které se této problematiky týkají (projevy šikany, možná pomoc apod.). Dále pak rozšíření komunikace s vychovatelkami školní družiny. Sjednocení postupů při řešení případů šikany mezi žáky.

 

 1. Specifikace šikany viz příloha 1

 

 1. Zmapování situace

 • preventivní program šikany byl vypracován ke konci školního roku 2016 a aktualizován vždy v dalším školním roce dle aktuálních potřeb žáků

 • celkově byla a bude mapována situace v jednotlivých třídách

 • děti vyplní během začátku školního roku depistážní dotazník pro zachycení alarmujících signálů šikanování viz příloha 3

 • stěžejní jsou názory třídního učitele a vyučujících v daných předmětech, velkou roli hraje i speciální pedagog- osobní pohovory s žáky, práce s třídním kolektivem (př. třídní hodiny)

 • v 8. ročnících probíhá v každém školním roce dotazníkové šetření Braunovou metodou

 • vytipování problematických dětí v jednotlivých třídách- zhodnocení situace při společných schůzkách zainteresovaných osob- třídní učitel, metodik...

 

 1. Motivace pedagogů pro změnu

Aktivity zaměřené na pedagogy:

 • seznámení pedagogů Metodickým pokynem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních, č.j. MŠMT – 21149/2016)  

 • seznámení všech pedagogů s programem a s krizovým plánem při výskytu šikany v rámci pedagogické rady-  zaslání programu v elektronické podobě všem vyučujícím

 • vyučující dále obdrželi v elektronické podobě seznam aktuální literatury k tématu šikany a možnosti využití webových stránek s tématikou šikany a kyberšikany

 • pravidelná krajská setkání metodiků prevence

 

 1. Společné vzdělávání a supervize všech pedagogů

Stěžejní cíl všech pedagogických pracovníků směrem k šikaně:

 1. Učit děti empatii

 2. Učit děti komunikaci

 3. Učit děti řešit konflikty jiným způsobem než agresí

 4. Působit osobním příkladem- klid, vyrovnanost, přirozená autorita

 5. Znát svou třídu, navázat citový vztah s dětmi (ne formální)

 6. Všímat si a naučit se reagovat na změny klimatu třídy a první signály agresivního chování

 7. Stanovit „hranice a mantinely“ v chování dětí, při porušení být důsledný (umět manipulovat s odměnami a tresty)

 

 1. Užší realizační tým zabývající se danou tématikou

Zástupce ředitele a výchovný poradce: Mgr. Zuzana Benešová

Kariérový poradce: Mgr. Alžběta Peřinová

Speciální pedagog: Mgr. Radomíra Marbachová

Metodik prevence: Mgr. Michaela Slowiaková

Zástupce vyučujících 1. stupně:

Zástupce vyučujících 2. stupně:

Zástupce družiny:

 • každý měsíc pravidelná schůzka realizačního týmu programu

 

 1. Společný postup při řešení (šest skupin základních scénářů) viz příloha2

 

 1. Primární prevence v třídnických hodinách

 • pravidelné pondělní třídnických hodiny- možnosti využití kterékoli osoby z užšího realizačního týmu- především výchovný poradce, speciální pedagog, metodik prevence…

 

 1. Primární prevence ve výuce

Aktivity zaměřené na žáky

 • seznámení žáků s projevy šikany a s možnostmi řešení- třídní hodiny, občanské výchovy, setkání žáků školního parlamentu- beseda Co je a není šikana?

 • informační leták pro děti ZŠ se základními specifiky šikany viz příloha 4

 • v akutním případě okamžitě daná hodina!!!

 • náměty: VV- komiks šikana

             ČJ- slohová práce Jak se bránit šikaně

             Dramatická výchova- scénky (jak reagovat, kde je hranice šikany?) + VZ,VZO - využití znalostí o lidském těle v souvislosti s emočním prožíváním i chováním, se sociálními vazbami, s reakcemi v mezilidkých vztazích - tématické hodiny za použití filmových spotů, krátkých sociálních filmů, dramatizace a komunikačních "kruhů"

 

 1. Primární prevence ve školních i mimoškolních programech mimo vyučování

 • adaptační výjezdy pro šesté ročníky- tzv. harmonizační dny

 • spolupráce s Majákem, Advaitou- programy směřované přímo k této tématice

 • informační nástěnky k danému tématu- aktuální tel. čísla pomoci, informační webové stránky

 • kulturní programy- př. Když chceš, tak to dokážeš R.Banga

 

 1. Ochranný režim

 • demokraticky vytvořený smysluplný řád školy

 • účinné dohledy učitelů

 

 1. Spolupráce s rodiči

Aktivity zaměřené na rodiče

 • seznámení rodičů s projevy šikany a možnostmi řešení- leták pro rodiče- třídní schůzky

 • zveřejnění programu na webových stránkách školy

 • spolupráce při řešení akutních problémů

 • konzultační hodiny realizačního týmu k dané problematice

 

 1. Školní poradenské služby

Konzultační hodiny: aktualizace vždy v září každého školního roku

Zástupce ředitele a výchovný poradce: Mgr. Zuzana Benešová

Kariérový poradce: Mgr. Alžběta Peřinová

Speciální pedagog: Mgr. Radomíra Marbachová

Metodik prevence: Mgr. Michaela Slowiaková

Zástupce vyučujících 1. stupně: po dohodě

Zástupce vyučujících 2. stupně: po dohodě

Zástupce družiny: po dohodě

 

 1. Spolupráce se specializovanými zařízeními

- využití programů Majáku, Advaity

- v resortu školství- s pedagogicko- psychologickými  poradnami, středisky výchovné péče, speciálně pedagogickými centry

- v resortu zdravotnictví- s pediatry a s odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie

- v resortu sociální péče- s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence (možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými stranami, s rodinou) případně s NNO specializujícími se na prevenci a řešení šikany.

 

Odpovědnost za plnění programu

Na tvorbě i realizaci programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci a jeho koordinace je v kompetenci školního metodika prevence. Za realizaci a hodnocení odpovídá ředitel školy.