O naší škole

Kategorie: O škole Zveřejněno: čtvrtek 21. prosinec 2017 9:38 Napsal Zuzana Benešová

vlajka2

Základní informace:

Fakultní škola PF TU Liberec.

Školní vzdělávací program: „Škola bez rozdílů“ (podporuje vzdělávání žáků  běžných tříd a zároveň žáků        
se specifickými poruchami učení – SPU- dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dyspraxie nebo jejich kombinace)

Počet tříd:
     běžné třídy: 1. - 9. ročník
     speciální třídy: 2. - 9. ročník

Kapacita počtu žáků: 400

Pedagogický sbor: 30 pedagogů, 5 vychovatelek, 5 asistentek pedagoga, třídní  učitelé ve speciálních třídách jsou zároveň kvalifikovanými speciálními pedagogy (vysokoškolské studium speciální pedagogiky) 

Školní poradenské pracoviště: školní speciální pedagog, výchovný poradce pro oblast výchovy, výchovný poradce pro volbu povolání-kariérový poradce, 2 metodikové prevence

Hlavním zaměřením školy je poskytování kvalitního základního vzdělávání vhodnými aktivizačními metodami výuky, kladení důrazu na spolupráci rodiny a školy, na zájmovou činnost a využívání rodinné atmosféry, kterou se škola snaží žákům i rodičům poskytovat. 
Nabídkou zajímavých volitelných předmětů a mimoškolních aktivit se snažíme reagovat na podněty žáků i rodičů, zapojením v projektech zejména z oblasti čtenářské, technické, jazykové, environmentální, finanční gramotnosti a směřováním k adekvátní volbě povolání reagujeme na požadavky moderní společnosti.

Usilujeme o osobnostní rozvoj každého žáka.

Snažíme se připravit žáky na budoucí život - v oblasti sociální, vztahové i profesní.


Další priority školy:

Škola získala certifikaci značky"Rodiče vítáni" a zároveň je zapojena v síti škol "Škola pro demokracii", působí jako centrum podpory pedagogů Libereckého kraje v oblasti rozvoje čtenářaké gramotnosti - v souladu s kritérii těchto vzdělávacích systémů se snažíme o naplňování vzdělávacího a výchovného obsahu tak, abychom zároveň žákům umožnili:


Nabízíme: