Zápis jednání výboru SRPDŠ - 14.4. 2015

Kategorie: Pro rodiče-archiv Zveřejněno: úterý 21. duben 2015 12:10 Napsal Mgr. Zuzana Benešová

 

Zápis z jednání výboru SRPDŠ při ZŠ U Soudu konaného dne 14.04.2015

 

 Přítomni : Veronika Čiháčková, Petr Barla, Helena Lánská, Kateřina Koudelková, Radka Mocová,  Bronislav Fechtner, Barbora Valentová, , Marie Heideová, Vanda Rozsypalová, , Michaela Schneiderová, Andrea Dedeciusová,

 

Nepřítomni : Kamil Jan Svoboda, Andrea Petruželková, Jitka Večerníková

 

 Program:

      1.Přivítání

      2.Informace o probíhajících akcích

      3.Informace třídním důvěrníkům pro rodiče

      4.Změna uskupení SRPDŠ

      5.Návrh termínu příštího jednání důvěrníků SRPDŠ

 

 

 

 1. Vzájemné přivítání třídních důvěrníků s občerstvením, rozdáno čerpání rozpočtu z vybraných příspěvků.

   

 2. Informace :

  • o výsledcích voleb do Školské rady : Kamil Jan Svoboda za rodiče, Doc. Ilona Pešatová za zřizovatele,

  • o proběhlých kontrolách na škole : v tomto roce proběhla kontrola z Krajské hygienické stanice, týkající se chemického kabinetu a nakládání s nebezpečnými látkami;  a komplexní velká kontrola z České školní inspekce, zpráva bude po obdržení umístěna na školním webu,

  • o Zápisu do 1.tříd, prozatím trvá předpoklad na dvě první třídy

  • o úpravách Školního vzdělávacího programu – přesuny mezi předměty s účelem posílit dotaci hlavních předmětů (ČJ,MA) před přípravou na přijímací zkoušky a využít disponibilní hodiny na volitelné předměty - nově konverzace AJ, Lit. klub v AJ či volitelně INF s pohybovými aktivitami pro chlapce i dívky,

    

 3. Informace třídním důvěrníkům pro rodiče na třídních schůzkách :            

  • je potřeba zjistit zájem rodičů o pokračování výuky anglického jazyka s rodilým mluvčím, čím více tříd bude zapojeno, tím bude cena levnější, cena cca do 500,- Kč na pololetí. Během třídních schůzek bude v knihovně školy rodičům k dispozici zástupce jazykové školy SWALLOW, který odpoví na případné dotazy,

  • na středu 29.04.2015 jsou plánovány „Čarodějnice“ u budovy nové školy. Je to akce školní  jídelny a družiny. Akce pro třídy začne ve 14.30 hod., ŠD od cca 14:00. Třídní učitelé všech tříd mají nahlásit počet uzenek k opékání dle zájmu dětí ve školní jídelně, hrazeno bude ze SRPDŠ. Rodiče budou vítání i se svými dětmi, akce bude ukončena dle zájmu a účasti žáků a jejich rodičů,

  • 19.05.2015 proběhne sběr papíru a železa, pokud má někdo k dispozici nepotřebné železo a papír, může dovézt do přistaveného kontejneru,

  • na čtvrtek 28.05.2015 je plánován pravidelný Jarmark, který letos proběhne v rámci projektu k výročí ukončení 2.světové války. V knihovně školy se v rámci tohoto projektu otevře pro žáky i veřejnost unikátní výstava zapůjčená židovským muzeem v Praze – týká se výstavy obrázků dětí z terezínského ghetta. Druhou část výstavy zaplní žákovské práce na téma dané projektem (literární i výtvarné práce) – začátek výstavy plánujeme na první květnový týden – ukončení v den jarmarku vyhlášením výsledků soutěže o nejlepší práce,

  • během letních prázdnin je plánována rekonstrukce šaten, každý žák kromě žáků 1.tříd bude mít svojí vlastní skříňku. Začít by se mělo ještě před prázdninami a z tohoto důvodu je plánováno ředitelské volno na dny 29. a 30.06.2015. Může proto dojít i k posunu termínů školních výletů.

  • bylo odsouhlaseno pokračování projektů zaměřených na etickou výchovu a výchovu ke zdraví i v příštím školním roce (letos proběhl na 1. st. projekt Dopravní výchova a zdravý životní styl v LK, na 2. stupni projekt Drogy a rocková hudba, beseda o kouření a sexuální výchově)

    

  4.   Na podzim bude třeba řešit založení spolku místo stávajícího uskupení SRPDŠ. Sídlem může být škola, musí být vypracovány stanovy, určen předseda, samostatný běžný účet s disponibilními právy pro určené osoby. Hlavní předmět činnosti – podpora výchovně vzdělávacího procesu v ZŠ U Soudu….. Spolek bude mít možnost oslovovat sponzory, přijímat dary a další možnosti. Prostředky bude možno libovolně poskytnout pro účely akcí, podpory potřebným, nákupy pomůcek a materiálu atd. Do výboru nabízejí spolupráci paní Lánská, paní Dedeciusová, pan Barla, paní Rozsypalová.

 

 

Příští krátká schůzka důvěrníků SRPDŠ před třídními schůzkami – úterý 08.09.2015 / 15.15 hod., členové budou obeslání mailem. 

 

V Liberci 20.04.2015 

 1. Zapsala : Eva Šrůtková

   

  Kontrolovala : Mgr. Zuzana Benešová