O naší škole

Kategorie: O škole Zveřejněno: úterý 31. prosinec 2013 9:38 Napsal JiVe
letak 2B 2016


Základní informace:

Škole byl propůjčen statut fakultní škola PF TU Liberec.

Školní vzdělávací program: „Škola bez rozdílů“ (podporuje vzdělávání žáků  běžných tříd a zároveň žáků        
se specifickými poruchami učení – SPU- dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dyspraxie nebo jejich kombinace)

Počet tříd:
     běžné třídy: 1. - 9. ročník
     speciální třídy: 2. - 9. ročník

Kapacita počtu žáků: 400

Pedagogický sbor: 27 pedagogů, 5 vychovatelek, třídní  učitelé ve speciálních třídách jsou zároveň kvalifikovanými speciálními pedagogy (vysokoškolské studium speciální pedagogiky)

Školní poradenské pracoviště: školní speciální pedagog, výchovný poradce pro oblast výchovy, výchovný poradce pro volbu povolání, 2 metodikové prevence

Hlavním zaměřením školy je poskytování kvalitního základního vzdělávání vhodnými aktivizačními metodami výuky, kladení důrazu na spolupráci rodiny a školy, na zájmovou činnost a využívání rodinné atmosféry, kterou se škola snaží žákům i rodičům poskytovat. 
Nabídkou zajímavých volitelných předmětů a mimoškolních aktivit se snažíme reagovat na podněty žáků i rodičů, zapojením v projektech zejména z oblasti environmentální, technické, jazykové a finanční gramotnosti nebo adekvátní volby povolání reagujeme na požadavky moderní společnosti. Snažíme se připravit žáky na budoucí život - v oblasti sociální, vztahové i profesní.

Další priority školy:

Škola získala certifikaci značky"Rodiče vítáni" a zároveň je zapojena v síti škol "Škola pro demokracii" - v souladu s kritérii těchto vzdělávacích systémů se snažíme o naplňování vzdělávacího i  výchovného obsahu tak, abychom zároveň žákům umožnili:

 • poskytování kvalitního vzdělání na základě rovnováhy emocionální, rozumové i vztahové
 • rozvíjení všestranných dovedností  žáků  nabídkou volitelných předmětů a zájmových činností
 • hledání nových způsobů komunikace s rodiči za účelem sladění výchovného působení rodiny a školy
 • poskytování vhodného učebního stylu a adekvátních výukových metod žákům s SPU
 • prolínání života školy s životem mimo školu


Nabízíme:

 • Moderně koncipovanou výuku s důrazem na rozvoj rozumové, emocionální i osobnostní stránky žáků.  Množství zájmových aktivit reagující na poptávku dětí i rodičů.
 • Realizaci preventivních programů zaměřených na minimalizaci šikany, problematiku užívání návykových látek a dalších negativních společenských jevů ve spolupráci s veřejnými organizacemi a s Policií ČR.
 • Školní i mimoškolní aktivity v rámci sezónních projektových dnů i dlouhodobých projektů.
 • Aktivní školní družinu s nabídkou vlastních neformálních aktivit.
 • Výcvikové sportovní kurzy (plavecký, lyžařský).
 • Rozšíření výuky o spolupráci s dalšími kulturními, společenskými, sportovními a vzdělávacími organizacemi, spolupráci s TUL v rámci společných projektů (status fakultní školy).
 • Letní školy v přírodě a prázdninový týden pro žáky 1. stupně.
 • Harmonizační dny pro žáky prvního stupně speciálních tříd a žáky šestých ročníků, pravidelné vícedenní pobyty s turisticko - ekologickým zaměřením (chata Hubertka v Jizerských horách).
 • Systematickou logopedickou péči pod vedením odborně proškolených pracovnic.
 • Odborně a osobnostně vzdělaný pedagogický sbor.
 • Kvalitní a zdravě koncipované  školní stravování (jídelna s vlastní vývařovnou).